Oferta

Pełna księgowość

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Pomoc w opracowaniu planu kont wymaganego przez ustawę o rachunkowości
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie formularzy do NBP, PFRON oraz Urzędu Statystycznego
 • Rozliczenie z ZUS
 • Sprawozdawczość finansowa, bilans, rachunek zysków i strat

Rozliczanie podatkowe Podmiotów Ekonomii Społecznej :

 • Fundacje
 • Stowarzyszenia
 • Spółdzielnie socjalne
 • Kluby sportowe
 • OSP

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Rozliczenie ZUS właściciela
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz środków trwałych

Księga Przychodów i Rozchodów

 • Prowadzenie KPiR
 • Prowadzenie ewidencji VAT
 • Ewidencja wyposażenia oraz środków trwałych
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Rozliczenie ZUS właściciela.

Kadry, płace

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników
 • Kontrola terminów badań lekarskich, szkoleń bhp, umów z pracownikami
 • Ustalanie wymiarów urlopów wypoczynkowych i ewidencji ich wykorzystania
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Sprawozdawczość dla GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • Naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie dokumentów do świadczeń z ZUS
 • Sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT-4, PIT-4R
 • Informowanie o wysokości składek ZUS na e-mail, sms
 • Obsługa BHP

Usługi dodatkowe:


Księgowe

 • Pomagamy w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalnej formy opodatkowania
 • Pomagamy w zorganizowaniu działu księgowości, tworzeniu polityki rachunkowości firmy
 • Opracowujemy procedury w dziale księgowości oraz systemy kontroli wewnętrznej (sporządzenie Instrukcji Obiegu Dokumentów)
 • Bieżące doradztwo dotyczące zagadnień podatkowych CIT, PIT, VAT
 • Doradztwo dotyczące rozliczeń z pracownikami
 • Optymalizacja obciążeń fiskalnych
 • Wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przypadku kontroli podatkowych przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej
 • Świadczymy usługi nadzoru księgowego w firmach posiadających działy księgowe

Pozostałe

 • Sporządzanie i rozliczanie wniosków dotyczących dofinansowań z UE
 • Sporządzanie i rozliczanie wniosków dotyczących dofinansowań z UP, ZUS oraz pozostałych instytucji
 • Sporządzanie wniosków kredytowych i leasingowych
 • Zakładanie spółek i składanie dokumentów przez KRS 24
 • Sporządzanie prognoz finansowych i Biznes planów