GRANTY dla mikro i małych przedsiębiorstw 3

Aktualności

GRANTY dla mikro i małych przedsiębiorstw 3

NA CO? Środki finansowe w ramach przyznanego grantu Grantobiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo mogą to być: - koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe), - czynsz za wynajem lokali, - opłaty za media, - zakup towarów handlowych, - zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura, - zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony), - paliwo, - spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów). Należy jednak pamiętać, że w zakresie grantu nie może dojść do podwójnego finansowania wydatków. W ramach projektu grantowego przewidziano składanie wniosków o grant w ramach dwóch typów: Typ A – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność wiodącą w konkretnych branżach / rodzajach działalności (dla typu A wskazano konkretne kody PKD działalności wiodącej – patrz Regulamin) Typ B – podmioty spełniające wymagania dotyczące udziału w projekcie i prowadzące działalność w pozostałych branżach / rodzajach działalności (pozostałe kody PKD niewymienione w typie A). ALOKACJA Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów w ramach projektu grantowego wynosi 94 293 867,92 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 92/100). Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich grantów zostaje przydzielona na każdy z dwóch typów wniosków o grant: • typ A – 40% kwoty alokacji i wynosi 37 717 547,17 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 17/100), • typ B – 60% kwota alokacji i wynosi 56 576 320,75 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 75/100) DOFINANSOWANIE – ILE? Grant obliczany jest jako stawka jednostkowa przemnożona przez ilość miesięcy utrzymania działalności. Stawka jednostkowa liczona jest jako iloczyn kwoty 7.845,11 PLN i √FTE (tj. pierwiastka drugiego stopnia ze wskaźnika FTE) Ilość miesięcy utrzymania działalności to 1, 2 lub 3 miesiące Minimalna możliwa do uzyskania wysokość grantu to: 7.845,11 PLN (dla √FTE = 1 i utrzymania działalności przez 1 miesiąc) Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość grantu to: 164 747,31 PLN (dla √FTE = 7 i utrzymania działalności przez 3 miesiące) FTE (z ang. Full-Time Equivalent) – czyli zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty (zaokrąglenie w dół do liczb całkowitych). W przypadku osoby samozatrudnionej FTE wynosi 1.