OFERTA

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:

 • ewidencja przychodu;
 • ewidencja podatku od towarów i usług;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów:

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Ksiąg Handlowych:

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług);
 • rozliczenia właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy;
 • sporządzanie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Opracowywanie polityki rachunkowości
 • Opracowywanie zakładowego planu kont

Obsługa kadrowo – płacowa:
Sporządzanie:

 • list płac;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji, raportów, informacji dla ZUS;
 • deklaracji dla Urzędów Skarbowych;
 • deklaracji PFRON;
 • kartotek wynagrodzeń;
 • dokumentacji z zakresu kadr pracowniczych(m.in. umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia);
 • ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych oraz innych dni wolnych od pracy;
 • obliczanie wartości składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń należnych pracownikom za czas choroby;
 • zgłaszanie nowo-zatrudnionych i zwalnianych pracowników do ZUS;
 • aktualizacja danych;
 • obsługa w ZUS i Urzędach Skarbowych;
 • obsługa oraz reprezentowanie Zleceniodawcy podczas kontroli z ZUS oraz kontroli podatkowych;
 • doradztwo z zakresu prawa pracy;
 • sporządzanie dodatkowej ewidencji dla potrzeb dotacji unijnych;

Ponadto oferujemy dodatkowe usługi typu:

 • Sporządzania Biznes Planów,
 • Wykonywania analiz ekonomicznych,
 • Sporządzania sprawozdań finansowych ( Bilans, RZiS, przepływy pieniężne).

Firma nasza oferuje również kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich.

Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE nie jest procesem łatwym i może zająć nawet kilka miesięcy. W momencie ogłoszenia konkursów dla przedsiębiorców w ramach programów unijnych, Przedsiębiorca ma najczęściej miesiąc na złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami. Wtedy okazać się może, że jest już zbyt mało czasu na sporządzenie wniosku i biznes planu oraz na skompletowanie wszystkich wymaganych załączników.

Pragniemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania środków w ramach funduszy unijnych w tym m.in.:

 • Ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej
 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie
 • Sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności inwestycji
 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji
 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania
 • Reprezentacja klienta
 • Sporządzenie wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących
 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność końcową
 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

Podmiotom, z którymi nawiążemy współpracę zapewniamy:

 • fachową, terminową i rzetelną obsługę
 • możliwość odbioru dokumentów w siedzibie klienta
 • dostarczanie deklaracji podatkowych i ZUS do urzędów
 • pełną dyskrecję w zakresie danych firmy
 • sporządzania sprawozdań finansowych w języku angielskim

KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA ABAKUS PLUS będąc ubezpieczona od ryzyka związanego z wykonywaniem przez nas w/w czynności, ponosi odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń Klientów przed ZUS i US.